ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№154

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

ОТНОСНО: Продажба на движимо имущество заведено в баланса на

„Строител“ ЕООД

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС, чл.38, ал.1 от НРПУРОИ, във вр. с чл. 29 ал.1 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Луковит взе следното решение:

 1 Дава съгласие "Строител" ЕООД да извърши процедура за продажба на движими вещи, заведени в баланса на общинско търговско дружество „ Строител“ ЕООД чрез провеждане на публично оповестен конкурс, при условията и по реда на НРПУРОИ ОбС- Луковит, както следва:

.   ЗИЛ 555, рег.№ Л 50 34, номер на рама № 3064284, цвят син, година на производство 1991 г.,

.   ЗИЛ 555, рег.№ Л 0863, номер па рама № 2729059, цвят сип, година на производство 1990 г.,

.   ЗИЛ 555, рег.№ Л 4640, номер на рама № 2689568, цвят син, година на производство 1981 г.

.    КАМАЗ рег.№ ОВ 1984, номер на рама № 52459, година на производство 1991

-  ЗИЛ Водоноска, рег.№Л 4634,  номер на рама №1648240, година на производство 1977г.,

- Ремарке товарно, рег.№ 5775.

- Варогасилка

  1. Приема изготвена пазарна оценка, както следва

-       ЗИЛ 555 Л 5034 в размер на 1900 лв.

-       ЗИЛ 555 Л 0863 в размер на 1900 лв.

-       ЗИЛ 555 Л 4640 в размер на 1900 лв.

-       КАМАЗ ОВ 1984 в размер на 3 500 лв.

-        ЗИЛ-ВОДОНОСКА Л 4634 в размер на 2 100 лв.

-       РЕМАРКЕ 5775 в размер на 500 лв.

-       Варогасилка в размер на 580,00 лв.

и определя следните начални конкурсни цени:

-       ЗИЛ 555 Л 5034 в размер на 1900 лв.

-       ЗИЛ 555 Л 0863 в размер на 1900 лв.

-       ЗИЛ 555 Л 4640 в размер на 1900 лв.

-       КАМАЗ ОВ 1984 в размер на 3 500 лв.

-        ЗИЛ-ВОДОНОСКА Л 4634 в размер на 2 100 лв.

-       РЕМАРКЕ 5775 в размер на 500 лв.

Варогасилка в размер на 580,00 лв.

3 Възлага на Иван Миков Иванов - управител на "Строител" ЕООД да отпочне процедура по реда на НРПУРОИ на Общински съвет  Луковит за продажба на описаните в т.1 движими вещи чрез публично оповестен конкурс, както и да сключи договор със спечелилия участник.

Общ брой общински съветници: 17;  

        Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/