ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№153

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,

                    находящ се в с.Ъглен

На основание чл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение

І. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Урегулиран поземлен имот  ІІІ -112 в кв.68, с площ 834 кв.м.,  ведно с построените в него сгради по плана на с.Ъглен чрез публично оповестен търг.

Данъчна оценка на имотите – 4760,60 лв.

ІІ. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 11 940,00 лв.

Общ брой общински съветници: 17;  

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/