ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№152

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,

                    находящ се в с.Петревене

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42, чл. 79 и чл.91 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет  гр. Луковит  взе следното решение:

І Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по реда на НРПУРОИ за продажба на УПИ VІІІ в кв.41 с площ от 15300 кв.м. по плана на с.Петревене чрез публично оповестен конкурс. Данъчна оценка на имота – 31946,40 лв.

ІІ. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 45 900 лв.

ІІІ. Определя следните конкурсни условия:

  1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните
    изисквания:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители:

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

  1. 1.Приема начална конкурсна цена в размер на 45 900 лв.
  2. 2.Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта.

3.      Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс.

- Размер на предложената цена с относителна тежест – до 50 точки

- Инвестиционен проект – до 50 точки

Общ сбор – до 100 точки

Общ брой общински съветници: 17;  

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/