ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№151

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,

                    находящ се в с.Беленци

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  I. Променя статута на собственост от публична в частна общинска собственост на:

  1. Урегулиран поземлен имот с площ от 3300 кв. м. съставляващ парцел ІХ-217 в кв.43 по плана на с.Беленци, ведно с построените в него сгради: бивша училищна, гараж и дворна тоалетна.
  2. Урегулиран поземлен имот с площ от 3000 кв. м. съставляващ парцел V-105 в кв.17 по плана на с. Беленци, ведно с построената в него сграда бивш интернат.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на:

-  Урегулиран поземлен имот с площ от 3300 кв. м. съставляващ парцел ІХ-217 в кв. 43 по плана на с. Беленци, ведно с построените в него сгради: бивша училищна, гараж и дворна тоалетна. Данъчна оценка на имота в размер на 15 800,90 лв.

-  Урегулиран поземлен имот с площ от 3000 кв. м. съставляващ парцел V-105 в кв.17 по плана на с. Беленци, ведно с построената в него сграда бивш интернат. Данъчна оценка на имота в размер на 14 156,60 лв. в кв.43.

ІІІ. Приема пазарна оценка в размер на 15 800,90 лв. за УПИ – парцел ІХ-217 и 14156,60 лв. за  УПИ – парцел V-105 в кв.17.

 

Общ брой общински съветници: 17;     

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/