ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№150

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,
находящ се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

 1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Урегулиран поземлен имот с площ от 330 кв. м., в едно с построената в него сграда,  съставляващ парцел  V-762 в кв. 195 по плана на гр. Луковит /нов 44327.502.762 по КККР/. Данъчната оценка на имота е в размер на 7 228,50 лв.

2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 12 400 лв.

 

Общ брой общински съветници: 17;     

Гласували: „ЗА” –14 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/