ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/08.11. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 176 ОТНОСНО:  Върнато за ново обсъждане Решение 153/ 04.10.2012 г. със Заповед  РД-07-182 на Областен управител Ловеч.

На основание чл. 21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА , чл. 35 и 41 от ЗОС, чл. 42  от НРПУРОИ на ОбС,  Общински съвет Луковит  взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е :
1. Отменя Решение номер 153/04.10.2012 г. на ОбС Луковит.
2. Възлага изработване на ПУП /ПР/ за имот – публична общинска собственост /Акт номер 4095/27.04.2012г/  с кад. номер  2026 в кв.80 между о.к.189, о.к.192 и о.к.191  по плана на с.Дерманци  за разделяне на същия както следва: 
2.1. Обособяване съгласно нормативните изисквания на ЗУТ и др. поднормативни актове на ПИ в южната страна на имота с квадратура от около 1000 кв.м., в която попада и съществуващ трафопост. 
2.2. Обособяване съгласно нормативните изисвания на ЗУТ и др. поднормативни актове на ПИ в северната част на имота с квадратура от около 3200 кв.м. ;
3.  След изготвяне и одобрение на ПУП / ПР / от ОбС-Луковит да бъде променен статута на собственост на  новообразуваният ПИ с площ от около 3200 кв., като новорегулирания имот бъде актуван като частна общинска собсгвеност
4.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за продажба на новообразуваната част от ПИ с площ от около 3200 кв.м., находящ се в кв.80 между о.к.189, о.к.192 и о.к.191  по плана на с.Дерманци.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 177 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици .

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и Искане на Общинска служба по земеделие гр.Луковит Изх.номер РД-05-334/06.11.2012 г., Общински съвет Луковит взе следното решение:
². Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
- Част - 13.990 дка от имот номер 329.97 землището на гр. Луковит за имот с проектен номер 329.492.
- Имот номер 88.10 с площ 7,069 дка в землището на гр .Луковит за имот с проектен номер 88.26.
- Имот номер 331.156 с площ 1,133 дка.в землището нагр.Луковит за имот с проектен номер 331.362.
- Имот номер 331.157 с площ 6,932 дка.в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 331.361.
- Имот номер 204.114 с площ 2,000 дка.в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 204.581.
- Част - 3.000 дка от имот номер 43.48 в землището на гр. Луковит за имот с проектен номер 43.57.
- Част - 4.000 дка от имот номер 43.34 в землището на гр. Луковит за имот с проектен номер 43.54.
II.Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

 

https://www.livechatalternative.com/