ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 15/17.10. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 165 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор номер  11/321/01119 от 03 октомври 2012 год. по мярка 321 за Проект „Дом и подкрепа за всяко дете", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Упълномощава кмета на община Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" Разплащателна агенция в размер на 857 692,00 лв. (осемстотин петдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и два лева) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер  11/321/01119 от 03 октомври 2012 год. по мярка 321 за Проект „Дом и подкрепа за всяко дете" сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор номер  11/321/ 01119 от 03 октомври 2012 год и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 166 ОТНОСНО: Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Процедура „Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността", ВС051РО001- 5.2.12.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение номер 33 от 07.02.2012 г. На ОбС Луковит, Общински съвет - Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие община Луковит, представлявана от кмета г-н Иван Грънчаров, да кандидатства с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Процедура „Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността", BG051PO001-5.2.12, за създаване на следните социални услуги:
- Центрове за настаняване от семеен тип - 2 бр.
- Център за социална рехабилитация и интеграция - 1 бр.
2. Дейностите по проекта включват:
- Наемане на персонал за ЦНСТ - 2 бр. и ЦСРИ - 1 бр.
- Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги.
- Разкриване и функциониране на социалните услуги в гр. Луковит: центрове за настаняване от семеен тип - 2 бр. и Център за социална рехабилитация и интеграция - 1 бр.
- Публичност и разпространение на информация
- Организация и управление на проекта
3. Дава съгласие услугите: ЦНСТ - 2бр. и ЦСРИ - 1 бр., разкрити по проекта, да бъдат поддържани минимум 5 години след създаването им.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 167 ОТНОСНО: Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема „Без граници - Компонент 1- Фаза 2", BG051PO001-7.0.07.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.59 и сл. от ЗМСМА, Общински съвет - Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие община Луковит, представлявана от кмета г-н Иван Грънчаров, да кандидатства с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема „Без граници - Компонент 1 - Фаза 2", BG051PO001- 7.0.07, в партньорство с НПО - Регионално сдружение на общините в Португалия.
2. Одобрява споразумение за сътрудничество между община Луковит и НПО -Регионално сдружение на общините - Португалия,
3. Дейности по проекта:
- Проучвания на опита на Португалия в областта на социалното предприемачество
- Информация, публикации, събития, партньорски мрежи, туининг
- Обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни и обмяна на опит на място.
- Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти и/или валидиране/изпробване на иновативни модели, практики, услуги и помощни системи от други държави.
4. Дава съгласие за осигуряване устойчивост на дейностите една година след приключване на проекта.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 168 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит с проект по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г., Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес" .

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие община Луковит, представлявана от кмета г-н Иван Грънчаров, да кандидатства с проект по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г., Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании по Приоритетна ос номер 3 „Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за Програмен период 2007 - 2013 г.
2. Дава съгласие проектното предложение да включва дейности или част от дейности, допустими по сектор 01, съгласно допустимостта:
- За рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и/или провеждането на промоционална кампания;
- По закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода на промоционалната кампания;
- За създаване на лозунги и надписи за периода на промоционалната кампания;
- За изработване, публикуване на рекламен материал, включително за превод, отпечатване и разпространение;
- По осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на промоционална кампания;
- Свързани с организация и участие в рекламни кампании, включени в семинари, търговски панаири и изложения от национално или европейско значение;
3. Възлага на Кмета на община Луковит да изготви необходимата документация за кандидатстване по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" в Република България.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 169 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в с.Дерманци .

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС , Общински съвет - гр. Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на нива с площ от 8,100 дка., кад.номер 031068 находяща се в местност "Чукара" по плана за земеразделяне на с.Дерманци чрез публично оповестен конкурс. Данъчна оценка на имота – 1071,63 лв.
2.Приема изготвена пазарна оценка от оценител на имоти в размер на 3032,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 170 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в гр.Луковит.

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет. Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на нива с площ от 1489 кв.м., кад.номер 44327.241.4 находяща се в местност "Бяло поле" по кадастрална карта на гр.Луковит чрез публично оповестен конкурс. Данъчна оценка на имота - 211,29 лв
2.Приема изготвена пазарна оценка от оценител на имоти в размер на 736,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 171 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в с.Торос.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет - гр. Луковит да взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на нива с площ от 1,657 дка, кад.номер 388004 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос чрез публично оповестен конкурс. Данъчна оценка на имота - 280,00 лв.
2.Приема изготвена пазарна оценка от оценител на имоти в размер на 1094,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 172 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици .

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
². Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
- Част - 0.500 дка от имот номер 162155 в землището на с. Дерманци за имот с проектен номер 162187 .
- Имот номер 212013 с площ 1,896 дка в землището на с.Дерманци .
- Част - 3,595 дка от имот номер 119005 в землището на с.Карлуково с проектен номер 119045
²². Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 173 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Луковит с проект в Национален доверителен екофонд.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Одобрява кандидатстване на Община Луковит пред Национален доверителен екофонд, първа ос на Национална схема за зелени инвестиции, с проект за енергийна ефективност „Подобряване на образователната и адмнистративната инфрастурктура в гр. Луковит", за сградите на Детска ясла „Щастливо детство", Начално училище „Инж.Вълков" и сградата на общинската администрация.
2. Проектът да включи предписаните в енергийните обследвания на сградите енергоспестяващи мерки: топлоизолация, подмяна дограма, подмяна отоплителни тела, бойлери, монтаж на соларна система за БГВ и др.
3. Одобрява съфинанисиране на проекта до 15 % от инвестиционните разходи.
4. Възлага на Кмета на община Луковит да представи необходимата документация за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд и да подпише необходимите декларации и договори.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 174 ОТНОСНО: Осигуряване на средства за направа ограда на гробищен парк с.Беленци, община Луковит.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1.Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 3147,70 лв. Съгласно приложена КСС за направа ограда на гробищен парк с.Беленци, община Луковит.
2. Средствата да бъдат осигурени от постъпилите в бюджета средства от продажба на дървесина в с.Беленци.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 175 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в Общото събрание на МБАЛ „Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч.

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Определя за свой представител в Общото събрание на МБАЛ „Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч д-р Иван Генов Иванов – Управител на „МБАЛ – Луковит" ЕООД.
2. Упълномощава д-р Иван Генов Иванов да гласува по точките от дневния ред по своя преценка в полза на Община Луковит.

 

https://www.livechatalternative.com/