ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№148

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14/23.08.2016 г.

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на НЧ „Отец Паисий 1926“ с.Ъглен, община Луковит по Програма за развитие на селските райони

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА , ОбС Луковит взе следното решение:

1. Дейностите , включени в проектното предложение за ремонтните дейности на НЧ „Отец Пайсий 1926“ , с.Ъглен, община Луковит, по Мярка 7.2 от ПРСР, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Луковит за периода 2014г. – 2020 г. , а именно: Стратегическа цел 1, Приоритет 2 „Енергийна и комуникационна обезпеченост и ефективност“ и Приоритет 6 „Осигуряване на съвременна среда за образователни, културни, здравни и социални дейности“

 

Общ брой общински съветници: 17; Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” –16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/