ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№147

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г.

ОТНОСНО: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК Ловеч изградена канализационна мрежа гр.Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА ,  чл.8  ал.1 от ЗОС, чл.19 ал.1 т.4 „б“, чл.198о, ал.4 от Закона за водите и §30 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, ОбС Луковит  взе  следното решение:

І.Дава съгласието си изградената и въведена в експлоатация нова канализационна мрежа и рехабилитирана съществуваща водопроводна мрежа в границите на регулацията на гр.Луковит:

1. Разделна канализация в гр.Луковит – Главен колектор 1 „Битов колектор от РШ34/съществуваща/ до т.14 /РШ22/ и битов и дъждовен колектор от т.14 до т.1  /РШ1/“

ЕТАП ІІ:„Битов и дъждовен колектор от т.14/РШ22бит.РШ21дъжд/ до т.6/РШ10бит.РШ8дъжд/“. Заустване дъждовен колектор в р.Златна Панега. Битов колектор от т.14/РШ22бит./ до т.14/РШ23+21,5м./

ЕТАП ІІІ-2 „Битов и дъждовен колектор от т.6 /РШ10 бит.РШ8дъжд/ до т.4 /РШ7 бит.РШ6дъжд/ /Разрешение за ползване №СТ-05-2588/29.12.2015/;

2.Изграждане на канализация за отпадни води, подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Цар Симеон І, гр.Луковит, община Луковит /Разрешение за ползване № СТ-05-13/15.01.2016 г.

Да бъде предоставена за управление на Асоциацията по ВиК Ловеч, за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията й на „Водоснабдяване и канализация“ АД Ловеч.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да внесе изискващата се документация в Асоциацията по ВиК, обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД гр.Ловеч

                                   

Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/