ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№146

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г.

ОТНОСНО: Заявление за закупуване на реални части от УПИ VІ, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.205 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатори 44327.502.720, 44327.502.722, 44327.502.723 от Кадастралната карта на града, собственост на Община Луковит, в полза на УПИ І, кв.205 с идентификатор 44327.502.721 от кадастралната карта на гр.Луковит, собственост на Митко Радоев Митков

На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, ОбС Луковит  взе  следното решение:

1.Дава съгласие за прехвърляне на реални части от имоти частна общинска собственост, представляващи УПИ VІ,  ІІ и ІІІ в кв.205 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатори 44327.502.720, 44327.502.722, 44327.502.723 от Кадастралната карта на гр. Луковит,  към УПИ І, кв.205 по Регулационни план на гр.Луковит, съответстващ ПИ с идентификатор 44327.502.721 по Кадастралната карта на гр.Луковит, собственост на Митко Радоев Митков.

2. Дава съгласие Кмета на Община Луковит да възложи на лицензиран оцените изготвянето на оценка за стойността на площите предмет на прехвърлителната сделка и сключи предварителни договори на основание чл.15 ал.3 от ЗУТ.

                                   

Общ брой общински съветници: 17;             Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/