ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№144

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г.

ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК, обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч

На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА, ОбС Луковит  взе  следното решение:

  1. Дава мандат наИВАНДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ – Кмет на Община Луковит да представлява общината вОбщото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Ловеч на 24.08.2016 г., а при липса на кворум и на следващото заседание на Общото събрание.
  2. Упълномощава ИВАНДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ да гласува съобразно интересите на община Луковит по предвидения дневен ред:

-Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч за 2017 г., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация в размер на 22 000 лв.

-Други

                                                          

Общ брой общински съветници: 17;             Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/