ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№143

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г.

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

                На основание чл.17 ал.1 т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 256 ал.1  т.4 и чл.294 т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 7/ 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Луковит взе следното решение:

         1. Дава съгласието си като финансиращ орган на конкретния размер на средната  месечна  посещаемост  в  детските градини  -  12 деца  в  група, съгласно чл.2 ал.6 от Наредба №7/29.12.2000 г.

         2. Дава съгласието си като финансиращ орган за функциониране на  паралелки от І до ХІІ клас в общинските училища с не по – малко от  10 ученици,  като осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти, съгласно чл.11 ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, както следва:

    1. ОУ” В. Левски” – с. Торос – за 23 ученици – 7337,00 лв. по паралелки, както следва:

                                І клас  –   2 ученици    2 х 319 =     638 лв.

                               IІ клас  –  3 ученици    3 х 319 =      957 лв.

                              ІІІ клас  –  5 ученици    5 х 319  =   1595 лв.

                              ІV клас  –  2 ученици    2 х 319  =    638 лв.

                              VІ клас  –  2 ученици    2 х 319  =    638 лв.

                              VІІ клас – 1 ученици    1 х 319 =     319 лв.

                             VІІІ клас –  8 ученици    8 х 319 =   2552 лв.                                                                                              

         

     2. ОУ” Н. Рилски” – с. Дерманци– за 5 ученици – 1595,00 лв. по паралелки, както следва:

                                  VІІІ клас  –   5 ученици    5 х 319 =  1595  лв.

                  За ОУ ”Неофит Рилски” с. Дерманци са необходими 1595 допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти.

                 Общо са необходими 8932 лв. допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти

 

 

Общ брой общински съветници: 17;             Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/