ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/ 04.10.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 148 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.09.2012 Г.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата на общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема актуализация на бюджета на Община Луковит за 2012 г.
1.   Променя   разходната   част   на   общинския   бюджет   по   функции   и дей ности както следва:
Луковит
Местна дейност
Функция "Икономически дейности и услуги"
Група "Туризъм"
Дейност 865 "Други дейности по туризма"
10-20 Разходи за външни услуги - увеличение с 14650 лв.

Функция "Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда
Група "Жилищно строителство и БКС"
Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"
10-20 Разходи за външни услуги  - намаление с 22880 лв.

Целодневна детска ясла "Щастливо детство"
Местна дей ност
Функция "Здравеопазване"
Дей ност  "Целодневни детски ясли"
§ 10-30 Текущ ремонт - увеличение с 3000 лв.

ЦДГ „Звънче" с. Дерманци
Местна дей ност
Функция „Образование"
Дейност    311 "Целодневни    детски    градини    и    обединени    детски
заведения"
§ 10-30 Текущ ремонт - увеличение с 5230 лв.
Кметство Бежаново
Местна дейност
Функция "Общи държавни служби"
Група "Изпълнителни и законодателни органи"
Дей ност 122 "Общинска администрация"
§ 10-20 Разходи за външни услуги   - намаление с 3 237 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт - намаление с 4 900 лв.
§ 52-03 Др.оборудване, машини и съоръжения - увеличение с 6637 лв.

Местна дейност
Функция "Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда
Група "Жилищно строителство и БКС"
Дей ност 604 "Осветление на улици и площади"
§ 10-20 Разходи за външни услуги   - увеличение с 1500 лв.

Кметство Торос
Местна дейност
Функция "Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда
Група "Жилищно строителство и БКС"
Дейност   619   "Други   дей ности   по   жилищно   строителство,   БКС   и
регионално развитие"
§ 10-20 Разходи за външни услуги - намаление с 1113 лв.
Дейност 622 „Озеленяване"
§ 52-03 Др.оборудване, машини и съоръжения - увеличение с 1113 лв.
2. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение номер 1.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 149 ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА РИБАРНИЦИ НАХОДЯШИ СЕ В С. ТОДОРИЧЕНЕ И С. ПЕТРЕВЕНЕ.

На основание чл.14, ал. 7 от ЗОС и чл.15 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за отдаване под наем на Рибарник с площ от 30,708 дка, находящ се в местност "Крива лъка" в землище с.Тодоричене и Рибарник с площ от 17,370 дка, находящ се в местност "Квартал" в землище с.Петревене по НРПУРОИ чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 години с цел зарибяване.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 150 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - общинска собственост находящи се в с.Торос.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.36 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Решение 128/04.02.2005, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за продажба на УПИ VII-56 в кв.4 и УПИ VIII-57 в кв.4 по плана на с.Торос с цел ликвидиране на съсобственост между община Луковит и всички съсобственици на сгради построени в общинските имоти.
2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 1190,00 лв. за УПИ VII-56 в кв.4 и 1080,00 лв. за УПИ VIII-57 в кв.4 по плана на с.Торос.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 151 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост находящ се в гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Поземлен имот - нива идентификатор 44327.201.1 с площ от 5040 кв.м. находящ се в местност "Голия връх" по кадастрална карта на гр.Луковит чрез публично оповестен конкурс
2. Приема пазарна оценка за имота в размер на 2500,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 152 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - общинска собственост находящи се в с.Румянцево.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за
продажба на нива с площ от 5,129 дка, имот кад.номер 139003 находящ се в местност
"Ниновски лъки" по плана за земеразделяне на с.Румянцево чрез публично оповестен
конкурс.
2. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 4500,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 153 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот находящ се в с.Дерманци.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Променя статута на собственост от публична в частна общинска за поземлен имот с площ от 4200 кв.м., находящ се в кв.80 между о.к. 190, о.к. 191 и о.к.192 по плана на с.Дерманци.
2. Възлага изработване на ПУП за разделяне на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за продажба на новообразуваната част от Поземления имот, находящ се в кв.80 между о.к. 190, о.к. 191 и о.к.192 по плана на с.Дерманци, в която не попада съществуващ трафопост.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 154 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот находящ се в с.Дерманци.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
². Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурс на земеделски земи, както следва:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1,345 дка, кад.номер 041121 в местност "Динището" по плана за земеразделяне на с. Дерманци. Данъчна оценка на имота – 417,62 лв.
2.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0,470 дка, кад.номер 041134 в местност "Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 146,00 лв.
3.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и йлощ от 2,905 дка, кад.номер 041140 в местност "Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 902,00 лв.
4.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1,471 дка, кад.номер 041142 в местност "Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 456,75 лв.
5.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1,493 дка, кад.номер 041182 в местност "Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 463,58 лв.
²².Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
- за кад.номер 041121 - 666,00 лв
- за кад.номер 041134 - 233,00 лв.
- за кад.номер 041140 - 1438,00 лв.
- за кад.номер 041142 - 728,00 лв.
- за кад.номер 041182 - 739,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 155 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти находящи се в с.Бежаново.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м. , съставляващ парцел ²-566 в кв.92 по плана на с.Бежаново чрез публично оповестен конкурс. Данъчна оценка на имота – 1891,60 лв.
²². Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 2650,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 156 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
1.Част -3.235 дка от имот номер 031010 в землището на с.Дъбен
2.Част -2,298 дка от имот номер 031010 в зешището на с.Дь6Ън
3 .Част - 4,159 дка от имот номер 110013 в землището на с.Трдорняене
4.Част - 2,025 дка от имот номер 029002 в землището на с.Тодоричене
5.Част-1,872дкаотимотномер 029002 в землището на с.Тодоричене
б.Част-1,101 дка от имот номер 029004в землището на с.Тодоричене
7.Част - 7,102 дка от имот номер 029004 в землището на с. Тодоричене
8.Част-1,571 дка от имот номер 03(Ю24в землището на с.Беленцй
9.Имот номер 047016 сплощ 2,278 дка в землището на с.Беленци
10.Имот номер 047019 с площ 0,410 дка в землището на с.Беленцй
11.Имот номер 047020сплощ 2,577 дкав землиидето на с.Беленци
12.Имот номер 059027 е площ 2,577 дка в землището на с.Беленци
13.Част-номер 045038 сплощ 1,481 дка в землището на с.Беленци
14.Имот номер 088045 с площ 0,922 дка в землището на сРумянцево
15.Имот номер 088046 с площ 0,834 дка в землището на с.Румянцево
16.Имот номер 088055 сплощ 1,276 дка в землището на с.Румянцево
17.Имот номер 088057 с площ 5,658 дка в землището на с.Румянцево
18.Имот номер 088066 сплощ 2,112 дка в землището на с.Румянцево
II.Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 157 ОТНОСНО: Предварително съгласие за изработване на ПУП -Парцеларен план за строеж на "Преносен газопровод от ПИ 298013 в землището на с.Девенци, община Ч.бряг до п.и. 013085 в землището на с.Дерманци  „община Луковит" и ПУП — ПЗ на площадките и получаване на сервитутни права през земеделски земи - общинска собственост" по чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 и ал.3 от ЗОЗЗ,   Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ  Общински съвет Луковит дава предварително съгласие на "Дайрект Петролеум България" ЕООД с ЕИК 130265144 за изработване на ПУП -Парцеларен план за строеж на "Преносен газопровод от п.и.298013 в землището на с.Девенци, община Ч.бряг до п.и. 013085 в землището на с.Дерманци , община Луковит" и ПУП - ПЗ на площадките и получаване на сервитутни права през земеделски земи -общинска собственост" съгласно Приложение номер  1. 
Определя  срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.
2. На основание  чл.29 ал.З от ЗОЗЗ Общински съвет дава Луковит дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на "Дайрект Петролеум България" ЕООД   по т.1, след влизане в сила на ПУП.
3. Задължава  "Дайрект Петролеум България"  ЕООД да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 158 ОТНОСНО: Наредба за реда и условията за гледане на животни на територията на община Луковит.

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема Наредба за реда и условията за гледане на животни на територията на община Луковит.
Приложение: Наредба за реда и условията за гледане на животни на територията на община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 159 ОТНОСНО: Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване и благоустрояване на общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Луковит.

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема Наредба за реда и условията , свързани с разкопаване и благоустрояване на общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Луковит.
Приложение: Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване и благоустрояване на общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 160 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища.

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема изменения и допълнения на Наредбата за управление на общинските пътища, както следва:
§1. чл.1,
ал.1 /изм., Решение номер 160/04.10.2012 г / С тази Наредба се определят условията и реда за придобиване в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта , поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Община гр.Луковит, както и на селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи".
§2. В чл. 1, ал. 2
т. 1 се отменя, като съществуващите т. 2 и 3 стават съответно 1 и 2.
§3. В чл. 2,
ал. 1 /изм., Решение номер 160/04.10.2012 г / „Пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари"
§4. чл. 2а /нов, Решение номер 160/04.10.2012 г./
ал.1 Селскостопанските пътища служат за осигуряване достъп до земеделските земи в даденото землище на собствениците и ползвателите на земеделските земи, както и на лицата, осигуряващи услуги или извършващи дейности по повод ползването на земеделските земи от техните собственици, арендатори или наематели.
ал.2 Селскостопанските пътища се поддържат, развиват и управляват от Община Луковит за задоволяване потребностите на собствениците и ползвателите на земеделски земи на територията на Община Луковит, като оказва съдействие на компетентните правоохранителни органи за осигуряване сигурността на дейността и неприкосновеността на селскостопанската продукция на земеделските производители, извършващи дейност на територията на Община Луковит
ал.3 Селскостопанските пътища са свързани с републиканската и общинската пътна мрежа и осигуряват достъп до земеделските земи на лица, извършващи правно регламентирани дейности в тях."
§5. В чл. 3,
ал.1 /изм., Решение номер 160/04.10.2012 г / „Общинските пътища от общинската пътна мрежа са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища."
§6. чл. 3а /нов, Решение номер 160/04.10.2012 г/
ал.1 Селскостопанските пътища са отворени за ползване от лица, извършващи дейност при и по повод използването на земеделските земи за селскостопански цели и имащи правно регламентирано законно основание за това.
ал.2 Списъците и трасетата на селскостопанските пътища на територията на Община Луковит и промените в тях се утвърждават с решение на Общинския съвет след предложение от кмета на Община Луковит."
§7. В чл. 7
ал.3 /нова, Решение номер 160/04.10.2012г/ Общинска собственост са и селскостопанските пътища на територията на Община Луковит, осигуряващи достъп до земеделски земи на собствениците им или на техните ползватели на законно правно основание, както и на лица, извършващи правно регламентирани дейности в тях."
§8. В чл. 8
т.5 /нова, Решение номер 160/04.10.2012г/ При промяна на кадастралната карта в дадено землище, налагащо промяна на трасето на селскостопанските пътища, осигуряващи достъпа до земеделските земи."
§9. чл.13а / нов, Решение номер 160/04.10.2012г/
ал.1 Селскостопанските пътища на територията на Община Луковит са отворени за ползване от лица, извършващи правно регламентирани дейности в земеделските земи, които тези пътища обслужват.
ал.2 Позволява се ползването на селскостопанските пътища и от лица извън тези по чл. 13а, ал. 1 в случаи на обоснована необходимост и след подаване уведомление до администрацията на Община Луковит с изложение на необходимостта, която налага използването на селскостопанските пътища, трасето, по което се планира преминаването, вида пътно-превозни средства, както и графика на преминаванията.
ал.3 В тридневен срок от подаване на уведомлението кметът на Община Луковит издава заповед, с която разрешава използването на селскостопанските пътища за целите, посочени в уведомлението. В заповедта се посочва графикът на преминаване, видът на пътните превозни средства, които ще се използват, маршрутът на преминаване, както и мерките, които следва да бъдат предприети от молителя за възстановяване на използваните селскостопански пътища в случай, че състоянието и им бъде променено в следствие от използването им.
ал.4. За разрешенията за ползване на селскостопанските пътища по реда на ал. 3 се събират такси , определени от общинския съвет.
§10. чл.13б. / нов, Решение номер 160/04.10.2012г/
ал.1 Кметът на общината отказва издаване на разрешение за ползване на селскостопански пътища по реда на чл.13а, ал.3, когато:
1. ползването предполага увреждане на собствеността на други лица или затруднява ползването на пътя от лицата по чл.13а, ал.1;
2. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;
ал.2 Отказите по ал.1 се мотивират писмено.
§11. чл.13в. /нов, Решение номер 160/04.10.2012г/ Разрешенията за ползване на селскостопанските пътища по чл. 13а, ал. 3 се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на пътищата или на земеделски земи в даденото землище."
§12. В чл. 39 се създава нова ал.3
ал. 3 /нова, Решение номер 160/04.10.2012г/ По отношение на селскостопанските пътища се забранява:
1. Нерегламентираното им ползване от лица извън тези по чл. 13а, ал.1 без надлежно издадено разрешение по реда на чл. 13а, ал.3.
2. Използването им за цели, различни от предназначението им да осигуряват достъп до земеделските земи;
3. Промяна на състоянието и характеристиките на селскостопанските пътища, водещо до изменение на тяхното трасе, площ или граници или до фактическото им премахване."
§13. В чл. 39 се създава нова ал. 4
ал.4 /нова, Решение номер 160/04.10.2012 г / В случаите по чл.39, ал.3, т.4 отговорните лица са длъжни да възстановят засегнатия селскостопански път за своя сметка и в указания от общинската администрация срок."
§14. чл. 54а / нов, Решение номер 160/04.10.2012 г /
ал.1 За селскостопанските пътища се съставя и поддържа отделна информационна база, която съдържа:
1. списък на селскостопанските пътища и данни за земеделските имоти, които обслужват;
2. вид, основа;
3. широчина и дължина на пътя;
4. други данни.
ал.2 За състоянието на селскостопанските пътища се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:
1.категория "А"- неотложна нужда от възстановителни работи;
2.категория "Б" - необходимост от възстановителни работи;
3.категория "В" - не е необходим ремонт;
4.категория "Г" – изгубен път, необходимост от възстановяване.
ал.3 Критерий за приоритетните за възстановяване селскостопански пътища е необходимостта от осигуряване на достъп до земеделските земи от техните ползватели.
ал.4 След определянето на приоритетните землища и участъци за възстановяване на селскостопанските пътища се изготвя списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на общината."
§15. чл.65а / нов, Решение номер 160/04.10.2012 г / Наказват се с глоба от 50 до 1000 лв. лица, които използват нерегламентирано селскостопански път без надлежно получено разрешение по реда на чл. 13а, ал. 3."
§16. чл. 66 а / нов, Решение номер 160/04.10.2012 г /
ал.1. Наказват се с глоба от 50 до 1000 лв. лица, които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности :
1.нанасяне на повреди или унищожаване на селскостопанските пътища или на части от тях;
2.извършване в обхвата на пътищата на дейности, които затрудняват ползването на селскостопанските пътища от лицата по чл. 13а, ал. 1.
ал.2. При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 150 до 2000 лв.
§17. чл. 66 б /нов, Решение номер 160/04.10.2012 г /
ал.1 Наказват се с глоба от 50 до 1000 лв. лица, които използват селскостопанските пътища извън тяхното предназначение.
ал.2 В случай, че в резултат деянието по ал.1 селскостопанският път е увреден или унищожен, глобата е от 300 до 3000 лв.
§18. чл. 66в /нов, Решение номер 160/04.10.2012 г /
ал.1 Наказват се с глоба от 200 до 2000 лв. лица, които не са изпълнили задължението си по чл. 39, ал. 3 т.4 да възстановят селскостопански път, увреден в резултат на използването му по начин, довел до повреждането му и затрудняващ нормалното му ползване.
ал.2 Наказват се с глоба от 500 до 10000 лв. лица, които не са изпълнили задължението си по чл. 39, ал. 3 т.4 да възстановят селскостопански път, унищожен в резултат на използването му извън неговото предназначение.
§19. чл.68,
ал.4 /Изм.Решение номер 160/04.10.2012 г./ Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на компетентната прокуратура.
§20. чл.69 /Изм.Решение номер 160/04.10.2012 г./ „За нарушенията по чл.65 ал.1, чл.66, чл.66 а, чл.66 б и чл.66 в освен наложените санкции нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното постановление."
§21. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 7 със следния текст: „§. 7. Наредбата е изменена и допълнена с Решение номер 160/04.10. 2012 г., взето с Протокол номер 14. Изменението и допълнението влизат в сила от 01.11.2012 г. след разгласяване от Общински съвет".

РЕШЕНИЕ НОМЕР 161 ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА.

На онование чл.17 ал.1 т.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за народната просвета и Наредба     номер 7/ 29.12.2000 година за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет - Луковит взе следните РЕШЕНИЯ:
1. Дава съгласието си  като финансиращ орган  на  конкретния  размер  на средната месечна посещаемост в детските градини - 12 деца в група, съгласно чл.2 ал.6 от Наредба номер 7/29.12.2000г.
2. Дава съгласието си като финансиращ орган за функциониране на паралелки от  I до XII  клас в общинските училища с не  по - малко от     10 ученици  и самоятоятелна паралелка  с по - малко от 10 ученика,   като осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти, съгласно чл.11 ал.1 т.2 и ал.2   от Наредба номер 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на   децата   в   паралелките   и   в   групите   на   училищата,   детските   градини   и обслужващите звена, както следва:
1.ОУ "Хр. Ботев" - с. Румянцево - за 3 ученици – 805,20 лв., по паралелки, както следва:
IV клас - 3 ученици х 268,40 = 805,20 лв.
2. ОУ "В. Левски" - с. Торос - за 14 ученици - 3757,60 ле., по паралелки, както следва:
IV клас   -   1 ученик     х  268,40  =  268,40 лв.
V клас     -   2 ученици  х  268,40  =   536,80 лв.
V² клас   -   2 ученици  х  268,40  =   536,80 лв.
VII клас  -   2 ученици  х  268,40  =   536,80 лв.
VIII клас -   7 ученици  х  268,40  = 1878,80 лв.
3. ОУ "Неофит Рилски" - с. Дерманци -за 6 ученици - 1610,40 лв., по паралелки, както следва:
VIII   клас - 6 ученици х 268,40 = 1610,40 лв
4. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Бежаново - за 2 ученици – 536,80 лв. по паралелки, както следва:
VIII клас - 2 ученици х 268,40 = 536,80 лв.
5. СОУ "Алеко Константинов" – гр.Луковит - за 3 ученици – 805,20 лв. по паралелки, както следва:
Х клас - 3 ученици х 268,40 = 805,20 лв.
Общо са необходими 8515, 20 лв. допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 162 ОТНОСНО:Прекратяване на процедура за продажба на 599 дяла, собственост на Община Луковит от капитала на „Строител" ООД гр.Луковит и избиране на нов представител на Общината в дружеството .

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.3 ал.3 т.2 и чл.4 ал.4 от ЗПСПК и чл.7 т.2 Договора за покупко-продажба на дружествени дялове на „Строител" ООД, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Отменя Решение номер 464/19.09.2011 г. на ОбС Луковит и прекратява процедурата за продажба на 599 дяла, собственост на Община Луковит от капитала на „Строител" ООД гр.Луковит.
2. Освобождава г-н А.Граждански като представител на Община Луковит в „Строител" ООД и избира за нов представител на Общината в дружеството Мариян Мирославов Минков – адвокат при Софийска адвокатска колегия.
3. Дава мандат на Кмета на Общината да предприеме необходимите правни действия по разваляне на Договора за покупко-продажба на дружествени дялове на „Строител" ООД.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 163 ОТНОСНО: Актуализация на Решение номер 55/2012 г. относно определяне на оценители на недвижими имоти.

На основание чл.21 ал.1 т.23 Общински съвет Луковит актуализира Решение номер 55/2012 г., като определя следните оценители на недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. доц. Д-р Венета Иванова Коцева
2. ЕТ „ДИКК – Костадин Костадинов" – гр.Ловеч
3. Петко Николов Радев
Притежаващи Сертификати за оценителска правоспособност от камарата на независимите оценители.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 164 ОТНОСНО: Създаване на доброволно формирование на територията на община Луковит.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.41 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие за изграждане на доброволно формирование с численост 15 човека за защита при бедствия на територията на община Луковит.
2. Възлага на Кмета на Общината да определи поименния състав на формированието съгласно определената численост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/