ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 13/ 14.09. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 147 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВС161РО001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ²²".

На  осннование  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.59 ЗМСМА Общински съвет – Луковит  взе следното   Р Е Ш Е Н И Е :
1. Дава съгласието си община Луковит, представлявана от кмета г-н Иван Грънчаров, да кандидатства с разработен проект „Магията на долината на Панега“ – Маркетинг на туристическа дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг“,  по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II “;
2. Дава съгласието си от бюджета на общината да бъде заделена сумата от 12500лв., която представлява изискуемото по схемата процентно съфинансиране.
3. Дава съгласието си кмета на общината да подпише Декларация за партньорство (по образец на схемата), с кметовете на общините Ябланица и Червен бряг, които ще бъдат партньори на общината по проекта.
4. Дава по принцип съгласието си кмета на общината да подпише Договор за партньорство, уреждащ взаимоотношенията между общината в ролята й на кандидат и партньорите, в лицето на общините Ябланица и Червен бряг по време на подготовката и изпълнението на проекта. В договора за партньорство ще бъдат посочени дейностите по проектното предложение на всеки от партньорите и разпределението на финансовите ангажименти между партньорите.
5. Дава съгласието си при спечелен проект общината да участва в задължителните  дейности  по  проекта  (рекламни дейности, участие в туристически изложения и изследване  на  въздействието  на  маркетинговите  и  рекламни дейности)  в  период  до  1  г.  след  приключване  на  дейностите  по проекта.

 

https://www.livechatalternative.com/