ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/ 14.09. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 146 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ съгласно чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ,  Специализирани план-схеми за захранване на площадката във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в строителните граници на населеното място и Парцеларни планове, съгласно чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън строителните граници на населеното място.

На основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал. 2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал.1 от ЗУТ, Заповед номер 311 от 26.10.2009 г на Кмета на Община Луковит за допускане изработване на ПУП – ПРЗ и Парцеларни планове за техническа транспортна инфраструктура и становище на ОЕСУТ по т.1 от Протокол номер 9 от 13.09.2012 г., Общински съвет Луковит взе следното решение: 
1. О Д О Б Р Я В А  Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ съгласно чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Специализирани план-схеми за външно електрозахранване и довеждащ водопровод във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в строителните граници на населеното място и ПУП – Парцеларни планове съгласно чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън строителните граници на населеното място за трасета на външно електрозахранване, довеждащ водопровод и довеждащ канализационен колектор:
-  С Плана за застрояване се определя застрояване за част от поземлен имот с кадастрален номер 069012 със следните показатели:
 Устройствена зона –„Пч” /Чисто производствена /,
 Предназначение на имота съгласно чл.8, т.1 от ЗУТ – „ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – С. РУМЯНЦЕВО”,
 Начин на застрояване съгласно чл.21, ал.1 – свободно в имота,
 Характер на застрояване съгласно чл.23, ал.1 – ниско с височина до 10м.
-  Със Специализираните план-схеми и парцеларни планове се определят трасета и сервитути на:
- външно електрозахранване за площадката през ПИ с кадастрални номера: 000066 – полски път /Община Луковит,, 000067 – ЖП транспорт /Министерство на транспорта/, 069028 – др. ЖП територия /Община Луковит/, улица от строителните граници на населеноето место в участък с осови точки 50;69  
- водопровод до площадката през ПИ с кадастрални номера: 000066 – полски път /Община Луковит,, 000067 – ЖП транспорт /Министерство на транспорта/, 069028 – др. ЖП територия /Община Луковит/, улица от строителните граници на населеноето место в участък с осови точки 50;69  
- довеждащ канализационен колектор през ПИ с кадастрални номера: 000066 – полски път /Община Луковит,, 000067 – ЖП транспорт /Министерство на транспорта/, 069028 – др. ЖП територия /Община Луковит/, улица от строителните граници на населеноето место в участък с осови точки 50; 69  
Настоящото Решение на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвано по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Община Луковит пред Ловешки административен съд.

 

https://www.livechatalternative.com/