ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 11/ 24.08. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 142 ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение номер 129 по протоколлномер  9/20.07.2012 на  Общински съвет Луковит.

На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА,  ОбС Луковит  взе следното Решение:
Отменя Решение номер  129/ 20.07.2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 143 ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение номер 137 по протокол номер 10/01.08.2012 на Общински съвет Луковит.

На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА ОбС Луковит взе следното Решение:
1. Отменя Решение номер 137/01.08.2012 г.
2. Одобрява структурата и общата численост на Общинска администрация Луковит, съгласно Приложение номер 1 /неразделна част от настоящето решение/, считано от 01.08.2012г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 144 ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение номер 139 по протокол номер 10/01.08.2012 на Общински съвет Луковит.

На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе следното Решение:
Изменя Решение номер 139/01.08.2012 г., както следва:
Дава съгласие „Агро Инвестмънтс" ЕООД да изгради и монтира система за капково напояване, стопанска постройка със селскостопанско предназначение, както и на ограда до 2,20 м над прилежащия терен в имоти частна общинска собственост с кадастрални номера 001036 и 001039 в землището на с.Петревене, предоставени на дружеството за ползване съгласно Договор за аренда от 06.04.2012.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 145 ОТНОСНО: Промяна на регулационния план на с. Ъглен, с цел удължаване на тупикова улица с ОК 262; 263 до пресичането и с улица с ОК 91 ;93; 94.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.14 и чл.124 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1.Дава съгласие за изменение на регулационния план на село Ъглен, с цел промяна на уличната регулация, удължавайки тупикова улица с ОК 262;263 до пресичането и с улица с ОК 91;93;94, като уличните регулационни линии съвпаднат със съществуващите имотни граници.
2. Дава съгласие Кмета на Община Луковит да възложи изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план на с.Ъглен, от правоспособни лица, лицензирани да извършват подобни дейности, с цел изпълнение на описаното в т.1.

 

https://www.livechatalternative.com/