ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/09.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№3

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №1/09.11. 2015 г.

Относно: Избор на комисия за изготвяне Правилник  за  дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Общински съвет Луковит избира 5-членна комисия за изготвяне Правилник  за  дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:

Председател: Калин Димитров Василев

Членове: 1. Божидарка Илиева Василева

2. Гаврил Николов Трифонов

3. Георги Митков Миленков

4. Георги Антонов Антонов

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/