ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/09.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№2

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №1/09.11. 2015 г.

Относно: Избор на Председател на Общински съвет Луковит

На основание чл.24 ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит избира за Председател на Общински съвет Луковит  КАЛИН  ДИМИТРОВ  ВАСИЛЕВ

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/