ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/09.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№1

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №1/09.11. 2015 г.

Относно: Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване

                  за Председател на ОбС:

Общински съвет Луковит избира 3-членна комисия за провеждане на тайно

гласуване за избор на Председател  ОбС Луковит в състав:

Председател: Божидарка Илиева Василева

Членове: 1. Атанас Георгиев Граждански

2. Стефчо Джингов Алипиев

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:
/КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/