Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 637

РЕШЕНИЕ №262 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.           ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на допитване                      до населението на кметство…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 29/09.05.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 634

РЕШЕНИЕ №261 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №29/09.05.2017 г.           ОТНОСНО: Избор на  Председател  на  Общински съвет  Луковит  На основание чл.24 ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит избира за Председател…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 29/09.05.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 587

РЕШЕНИЕ №260 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №29/09.05.2017 г.           Относно: Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване                   за Председател на Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 29/09.05.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 570

РЕШЕНИЕ №259 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №29/09.05.2017 г.   ОТНОСНО: Предсрочно освобождаване на Председателя                        на Общински съвет  Луковит  На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 29/09.05.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 579

РЕШЕНИЕ №259 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №29/09.05.2017 г.   ОТНОСНО: Предсрочно освобождаване на Председателя                        на Общински съвет  Луковит  На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 551

РЕШЕНИЕ №258 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Поставяне на бюст паметник на Васил Левски  На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 62, ал.8 от ЗУТ, Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационни…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 557

РЕШЕНИЕ №257 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Отпочване процедура за Разваляне Договор за концесия обект « язовир с.Тодоричене“ На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 534

РЕШЕНИЕ №256 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.36, ал.2 от НРПУРОИ и във връзка с взето Решение 128/04.02.2005 год.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 525

РЕШЕНИЕ №255 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.           ОТНОСНО: Проект за капиталови разходи за оборудване на Домашен социален патронаж към Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) На основание чл.21, ал.1, т.23…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 527

РЕШЕНИЕ №254 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит пред ПУДОС към МОСВ за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: Закриване и рекултивация на съществуващо общинско…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 533

РЕШЕНИЕ №253 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.         ОТНОСНО:    Удостояване на граждани със званието                              …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 538

РЕШЕНИЕ №252 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. от Народните читалища на община Луковит. На основание…

https://www.livechatalternative.com/