Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 571

РЕШЕНИЕ №275 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Актуализация на Решение №13 от 30.11.2015 г. относно определяне на делегат на община Луковит в Общото събрание на Националното сдружение на общините…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 559

РЕШЕНИЕ №274 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите  и осигурителния…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 600

РЕШЕНИЕ №273 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО:  Проект на Правилник за организацията и дейността на звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит На основание чл. 21, ал.1,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 579

РЕШЕНИЕ №272 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО:  ГОДИШЕН  ФИНАНСОВ  ОТЧЕТ  НА                               …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 603

РЕШЕНИЕ №271 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         Относно: Кандидатстване от Община Луковит по процедура BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване риска от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 575

РЕШЕНИЕ №270 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр.Луковит На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 543

РЕШЕНИЕ №269 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в  гр.Луковит На основание чл.21 ,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 538

РЕШЕНИЕ №268 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр.Луковит На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 620

РЕШЕНИЕ №267 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на  с.Пещерна На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.15…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 672

РЕШЕНИЕ №266 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.           ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имот частна общинска собственост- земеделска земя посредством публично оповестен конкурс   На основание чл.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 604

РЕШЕНИЕ №265 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.           ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост- земеделски земи посредством публично оповестен конкурс   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 698

РЕШЕНИЕ №263 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Актуализация на Решение №5/30.11.2015 г.   относно състав и ръководство на ПК по „Бюджет, икономика, национални и европейски програми“ На…

https://www.livechatalternative.com/