Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 851

РЕШЕНИЕ №287 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         ОТНОСНО: Прекратяване  на Договор за  концесия  с предмет   "Експлоатация на язовир Тодоричене, община Луковит, за рибовъдство, риболов…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 609

РЕШЕНИЕ №286 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         Относно: Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяна за управление на Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев" гр. Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 567

РЕШЕНИЕ №285 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         Относно: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Ъглен На основание чл.21,ал.1 л.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42, чл.79…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 625

РЕШЕНИЕ №284 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         Относно: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Дерманци На основание чл.21,ал.1 л.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 643

РЕШЕНИЕ №283 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         Относно:  Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2016 г. На основание чл. 21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 31/13.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 24 юли 2017 869

РЕШЕНИЕ №282 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №31/13.07.2017 г.         ОТНОСНО:  Учредяване на безвъзмездно срочно право на строеж На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.5 ЗОС  и във връзка с Договор за аренда…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 31/13.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 24 юли 2017 642

РЕШЕНИЕ №281 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №31/13.07.2017 г.         ОТНОСНО: Проект по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 31/13.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 24 юли 2017 781

РЕШЕНИЕ №280 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №31/13.07.2017 г.   ОТНОСНО:  Откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство „Цялостно изграждане на площадка за сепарираща инсталация, намираща се на Регионално…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 565

РЕШЕНИЕ №279 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,        обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 536

РЕШЕНИЕ №278 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в Общото събрание на акционерите на „В И К“  АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15 от  ЗМСМА,  …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 568

РЕШЕНИЕ №277 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Актуализация на Решение №230 от 27.02.2017 г. относно определяне на представител на община Луковит в Регионално сдружение „ Централна Стара планина“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 20 юни 2017 575

РЕШЕНИЕ №276 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.         ОТНОСНО: Актуализация на Решение №41 от 30.11.2015 г. относно определяне на представител на община Луковит за член на Областния съвет за развитие На основание…

https://www.livechatalternative.com/