Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 578

РЕШЕНИЕ №299 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         ОТНОСНО:  Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,  обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА,  Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 579

РЕШЕНИЕ №298 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 583

РЕШЕНИЕ №297 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         ОТНОСНО: Одобрение на Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Луковит за периода 2014-2020 г. На основание чл. 21 ал.1, т.23 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 618

РЕШЕНИЕ №296 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         ОТНОСНО: Откриване на полудневна подготвителна група в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Румянцево от учебната 2017/2018 г. На основание чл.17, ал.1,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 547

РЕШЕНИЕ №295 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         Относно: Актуализация на списъка на средищни детски градини и училища на територията на общин Луковит за  2017 година На основание чл.17, ал.1, т.З и…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 567

РЕШЕНИЕ №294 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         Относно: Приемане на Общинска стратегия, за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит 2017 - 2018 г. и Годишен план на дейностите…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 545

РЕШЕНИЕ №293 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         Относно: Изменение на Регулационния план на гр.Луковит, в обхват УПИ V и VII в кв. 37, УПИ I от кв. 39 и упищта между тях с ОК 33; 46;47;48;49, нереализирана на място…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 574

РЕШЕНИЕ №292 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         Относно: Заявление за закупуване на реални части от УПИ II в кв. 205 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатор 44327.502.722…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 558

РЕШЕНИЕ №291 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         ОТНОСНО: Съгласие за изменение на ПУП- План за регулация и застрояване в кв.32 по  Регулационния и кадастрален план на с.Торос На основание чл.62 ал.4…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 561

РЕШЕНИЕ №290 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         ОТНОСНО: Запис на заповед за Договор № BG05FMQPOQ1-3.002-0021-C02, проект „Осигуряване на топъл обяд в община. Луковит - 2016" по Оперативна програма за храни и/или…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 529

РЕШЕНИЕ №289 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.45ж от ППЗСПЗЗ, във…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/27.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 15 август 2017 543

РЕШЕНИЕ №288 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №32/27.07.2017 г.         Относно: Възлагане на управлението на рибните ресурси във водни обекти - общинска собственост за любителски риболов На основание чл.21, ал.1, т.8 от…

https://www.livechatalternative.com/