Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/16.02.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 946

РЕШЕНИЕ НОМЕР 34 ОТНОСНО:Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г :На основание чл.21 ал.1 т.23 и във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.66…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/29.12.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 1028

РЕШЕНИЕ НОМЕР 12 ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ,  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗА МАНДАТ   2011-2015 ГОДИНА:На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/29.11.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 1116

РЕШЕНИЕ НОМЕР 03 ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ,  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ  2011-2015 ГОДИНА:На основание чл.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/08.11.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 943

РЕШЕНИЕ НОМЕР 01 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване за Председател на ОбС:Общински съвет Луковит избира 3-членна комисия за провеждане на тайно гласуване  за избор на ОбС Луковит в състав:Председател:…

https://www.livechatalternative.com/