Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/21.12. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 919

РЕШЕНИЕ НОМЕР 179 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 17/06.12. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 783

РЕШЕНИЕ НОМЕР 178 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор ¹ 11/322/00743 от 30.11.2012 г.  по мярка 322 "Обновяване и развитие…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/08.11. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 820

РЕШЕНИЕ НОМЕР 176 ОТНОСНО:  Върнато за ново обсъждане Решение 153/ 04.10.2012 г. със Заповед  РД-07-182 на Областен управител Ловеч.На основание чл. 21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА , чл. 35 и 41 от ЗОС, чл. 42  от НРПУРОИ на ОбС,  Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 15/17.10. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 796

РЕШЕНИЕ НОМЕР 165 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор номер  11/321/01119 от 03 октомври 2012 год. по мярка 321 за Проект…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/ 04.10.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 974

РЕШЕНИЕ НОМЕР 148 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.09.2012 Г.На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 13/ 14.09. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 803

РЕШЕНИЕ НОМЕР 147 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/ 14.09. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 932

РЕШЕНИЕ НОМЕР 146 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ съгласно чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ,  Специализирани план-схеми за захранване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 11/ 24.08. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 833

РЕШЕНИЕ НОМЕР 142 ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение номер 129 по протоколлномер  9/20.07.2012 на  Общински съвет Луковит.На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА,  ОбС Луковит  взе следното Решение:Отменя…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/ 20.07. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 1018

РЕШЕНИЕ НОМЕР 123 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на Бюджета на Община Луковит към 30.06.2012 г .На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит приема за сведение  Информация за изпълнението на Бюджета…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 8/ 25.06. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 927

РЕШЕНИЕ НОМЕР 97 ОТНОСНО:Създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Луковит и кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001- 5.1.04 «Помощ в дома», Оперативна програма…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/ 03.05.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 960

РЕШЕНИЕ НОМЕР 69 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор номер  11/321/00563…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/ 19.03.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 925

РЕШЕНИЕ НОМЕР 49 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 31.03.2012 Г:На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка…

https://www.livechatalternative.com/