Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/02.04. 2014г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

неделя, 13 април 2014 881

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №356 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/13.02. 2014г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 26 февруари 2014 786

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №341 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г. ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2013 – 31.12.2013г. На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/10.12. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 31 декември 2013 852

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №326 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №30/10.12. 2013 г. Относно: Върнато за ново обсъждане Решение №312 по протокол №29/ 11.11.2013 г. На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА и предложение ОбС-240/09.12.2013 г. на Кмета…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 29/11.11. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 18 ноември 2013 853

Р Е Ш Е Н И Е №312 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на средства от бюджета на Община Луковит за ВК „БОТЕВ” гр.Луковит На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в предвид изложените фактически основания в предложение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 26/05.09. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 30 октомври 2013 804

РЕШЕНИЕ НОМЕР 292ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Благоустрояване на град Луковит“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.   На основание чл.21, ал.1,  т.23 от  ЗМСМА и изискванията  на Програмата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/26.06. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 септември 2013 880

РЕШЕНИЕ НОМЕР 273 ОТНОСНО: Избиране на нов управител на „Строител” ЕООД, ЕИК 820151035 .   На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал.1 т.5 и чл.35 ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 39/19.09.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 септември 2013 990

РЕШЕНИЕ НОМЕР 454 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА  ЛУКОВИТ КЪМ  01.09.2011 Г. На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18  от Закона за общинските бюджети…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 23/07.06. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 896

РЕШЕНИЕ НОМЕР 243 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ  се в гр.Луковит.  На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/12.04.2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 827

РЕШЕНИЕ НОМЕР 226 ОТНОСНО: Актуализация на Решение номер 44/16.02.2012 г. на ОбС  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с изискване на УО на ОП „Регионално развитие”,  Общински съвет Луковит взе следното решение:Дава…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 20/15.02.2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 924

РЕШЕНИЕ НОМЕР 207 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Луковит  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор номер  11/321/00563 от  11.05.2010 г.  по мярка 321 за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 19 /25.01.2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 859

РЕШЕНИЕ НОМЕР 196 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит по Проект „Красива България” 2013 г..  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на Проект „Красива България” 2013 год.  Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/21.12. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 908

РЕШЕНИЕ НОМЕР 179 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление…

https://www.livechatalternative.com/