Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 26/05.09. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 30 октомври 2013 793

РЕШЕНИЕ НОМЕР 292ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Благоустрояване на град Луковит“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.   На основание чл.21, ал.1,  т.23 от  ЗМСМА и изискванията  на Програмата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/26.06. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 септември 2013 863

РЕШЕНИЕ НОМЕР 273 ОТНОСНО: Избиране на нов управител на „Строител” ЕООД, ЕИК 820151035 .   На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал.1 т.5 и чл.35 ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 39/19.09.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 септември 2013 977

РЕШЕНИЕ НОМЕР 454 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА  ЛУКОВИТ КЪМ  01.09.2011 Г. На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18  от Закона за общинските бюджети…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 23/07.06. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 882

РЕШЕНИЕ НОМЕР 243 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ  се в гр.Луковит.  На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/12.04.2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 810

РЕШЕНИЕ НОМЕР 226 ОТНОСНО: Актуализация на Решение номер 44/16.02.2012 г. на ОбС  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с изискване на УО на ОП „Регионално развитие”,  Общински съвет Луковит взе следното решение:Дава…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 20/15.02.2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 912

РЕШЕНИЕ НОМЕР 207 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Луковит  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор номер  11/321/00563 от  11.05.2010 г.  по мярка 321 за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 19 /25.01.2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 845

РЕШЕНИЕ НОМЕР 196 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит по Проект „Красива България” 2013 г..  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на Проект „Красива България” 2013 год.  Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/21.12. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 898

РЕШЕНИЕ НОМЕР 179 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 17/06.12. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 757

РЕШЕНИЕ НОМЕР 178 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор ¹ 11/322/00743 от 30.11.2012 г.  по мярка 322 "Обновяване и развитие…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/08.11. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 794

РЕШЕНИЕ НОМЕР 176 ОТНОСНО:  Върнато за ново обсъждане Решение 153/ 04.10.2012 г. със Заповед  РД-07-182 на Областен управител Ловеч.На основание чл. 21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА , чл. 35 и 41 от ЗОС, чл. 42  от НРПУРОИ на ОбС,  Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 15/17.10. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 772

РЕШЕНИЕ НОМЕР 165 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор номер  11/321/01119 от 03 октомври 2012 год. по мярка 321 за Проект…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/ 04.10.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 31 август 2013 940

РЕШЕНИЕ НОМЕР 148 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.09.2012 Г.На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка…

https://www.livechatalternative.com/