Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 644

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №31 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 676

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №30 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост с цел неговата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 689

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №29 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване                     на собственици…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 693

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №28 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване                     на собственици…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 704

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №27 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект частна общинска собственост - Изкуствена водна площ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 748

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №26 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Програма за опазване на околната среда на община Луковит за 2015 – 2020 г.   На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА и в изпълнение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 738

   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №25 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Създаване на  Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци Луковит“ и приемане правилник за дейността…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 709

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №24 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: План - сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 775

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №23 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2016-2018 г. в частта за местните дейности   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 750

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №22 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2014 г.   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публичните…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 658

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №21 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11. 2015 г. Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“ ЕООД, гр.Луковит, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 673

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №20 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Луковит за разплащане на разходи по проект „Преустройство и оборудване…

https://www.livechatalternative.com/