Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 726

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №611 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в гр.Луковит На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 701

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №610 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна на предвидената ограничителна…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 767

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №609 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Осигуряване на средства за спортни клубове. На основание чл.21 ал.1 т.6 ЗМСМА,  Общински съвет Луковит взе следното  РЕШЕНИЕ:…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 723

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №608 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №52/17.09. 2015 г. ОТНОСНО: Осигуряване на средства за собствено съфинансиране по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 51/27.08.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 07 септември 2015 855

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №593 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в гр.Луковит На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 49/07.07.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 16 юли 2015 850

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №587 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/07.07. 2015 г. ОТНОСНО:   АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА  БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА  ЛУКОВИТ  КЪМ  01.07.2015 Г. На основание чл.21 ал.1 т.6 И т.23 от ЗМСМА и чл.124 от Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 48/29.06.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 15 юли 2015 814

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №568 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.   ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг от Община Луковит с цел реализация на проект: "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 47/27.05.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 01 юли 2015 845

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №555 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.   ОТНОСНО:  Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 46/23.04.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 май 2015 821

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №540 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.   ОТНОСНО:    Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 45/26.03.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 06 април 2015 853

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №520 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г. ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собствености резултатите от нейното управление за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 44/17.02.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 25 февруари 2015 818

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №506 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г. ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ  БЮДЖЕТА  НА  ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2015 Г.                 На основание чл. 21, ал.1 т.6…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 43/28.01.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 10 февруари 2015 772

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №493 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г. ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с общинска  собственост за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.   На основание чл.21 ал.1, т.8 от…

https://www.livechatalternative.com/