Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 622

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №39 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ                     В РСО „ЦЕНТРАЛНА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 635

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №38 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ №11/30.11.2015 г.                        НА ОБЩИНСКИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 651

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №37 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: АНАЛИЗ  НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ             ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 687

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №36 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.35 от Закона за социалното подпомагане…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 698

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №35 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ПАРЦЕЛАРНИЯ ПЛАН НА  АМ „ХЕМУС“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 663

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №34 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Заявление за изменение на Регулационния план на гр. Луковит, с цел привеждане на уличната регулационна линия на УПИ VIII, кв.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 648

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №33 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Заявление за изменение на Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, с цел привеждане на уличната регулационна линия…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 676

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №32 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Разрешение за облагородяване на терен – публична общинска собственост, находящ се в урбанизираната територия на с.Карлуково,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 611

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №31 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 638

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №30 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост с цел неговата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 652

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №29 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване                     на собственици…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 654

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №28 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване                     на собственици…

https://www.livechatalternative.com/