Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 632

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №33 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Заявление за изменение на Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, с цел привеждане на уличната регулационна линия…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 655

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №32 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Разрешение за облагородяване на терен – публична общинска собственост, находящ се в урбанизираната територия на с.Карлуково,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 595

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №31 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 624

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №30 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. Относно: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост с цел неговата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 632

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №29 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване                     на собственици…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 633

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №28 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване                     на собственици…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 652

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №27 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект частна общинска собственост - Изкуствена водна площ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 689

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №26 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Програма за опазване на околната среда на община Луковит за 2015 – 2020 г.   На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА и в изпълнение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 686

   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №25 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Създаване на  Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци Луковит“ и приемане правилник за дейността…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 652

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №24 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: План - сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 718

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №23 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2016-2018 г. в частта за местните дейности   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 694

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №22 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2014 г.   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публичните…

https://www.livechatalternative.com/