Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 712

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №116 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. ОТНОСНО: Проектно предложение BG05M2OPoo1-3.001-0001 „Заедно“ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 695

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №115 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. Относно: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Луковит   На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 725

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №114 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г. Относно:Годишен   финансов   отчет на „Строител“    ЕООД  за  2015 г. На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 юли 2016 667

РЕШЕНИЕ №113 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/29.06.2016 г. Относно: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.07.2016 Г. На основание чл.21, ал.1 т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 636

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №112 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Свето Възнесение Господне“, с.Бежаново, община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 610

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №111 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. Относно: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2016 г. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на Традиционен панаир…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 604

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №110 ВЗЕТО  С ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. Относно: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и  чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 627

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №109 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. Относно: Изменение на Решение №92 от 21.04.2016 година на Общински съвет Луковит /върнато за ново обсъждане със Заповед на Областен управител/ На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 636

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №108 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   Относно: Предварително съгласие за за линеен обект на техническата инфраструктура -план схема за електроснабдяване за захранване на ПИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 587

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №107 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   Относно: Искане за отдаване под наем на терен с площ около 10 кв.м. от ПИ с кадастрален номер 017039, от землището на с. Карлуково, м. Калето - публична…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 616

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №106 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   Относно: Разрешение изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване ПУП-ПЗ, в обхват ПИ с кадастрален номер 040011 от землището…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 595

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №105 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот идентификатор 44327.500.3009 по КККР на гр. Луковит / УПИ IX в кв.73…

https://www.livechatalternative.com/