Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 604

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №112 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Свето Възнесение Господне“, с.Бежаново, община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 577

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №111 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. Относно: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2016 г. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на Традиционен панаир…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 569

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №110 ВЗЕТО  С ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. Относно: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и  чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 592

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №109 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. Относно: Изменение на Решение №92 от 21.04.2016 година на Общински съвет Луковит /върнато за ново обсъждане със Заповед на Областен управител/ На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 602

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №108 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   Относно: Предварително съгласие за за линеен обект на техническата инфраструктура -план схема за електроснабдяване за захранване на ПИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 557

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №107 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   Относно: Искане за отдаване под наем на терен с площ около 10 кв.м. от ПИ с кадастрален номер 017039, от землището на с. Карлуково, м. Калето - публична…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 579

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №106 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   Относно: Разрешение изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване ПУП-ПЗ, в обхват ПИ с кадастрален номер 040011 от землището…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 560

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №105 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.   ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот идентификатор 44327.500.3009 по КККР на гр. Луковит / УПИ IX в кв.73…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 590

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №104 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на недвижим имот - частна общинска собственост     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14  от ЗОС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 653

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №103 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на недвижим имот - публична общинска собственост   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал. 6 от ЗОС…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 617

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №102 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на движимо имущество – общинска собственост - с.Карлуково На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35  от ЗОС, чл.38…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 642

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №101 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Петревене На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35 и 41 от…

https://www.livechatalternative.com/