Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 528

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №166 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО: Осигуряване на дърва за огрев за Кметство с.Карлуково за зимен сезон 2016/2017г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 542

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №165 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:   УТВЪРЖДАВАНЕ   НА   УЧИЛИЩНАТА   МРЕЖА   В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА На основание чл.17…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 569

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №164 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.    ОТНОСНО: Приемане на допълнителни насаждения за изпълнение на годишния план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 543

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №164 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.    ОТНОСНО: Приемане на допълнителни насаждения за изпълнение на годишния план за ползване на дървесина от горски територии, собственост…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 523

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №163 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Отдаване под аренда на имоти – частна  общинска   собственост – земеделски земи посредством публично оповестен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 550

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №162 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Отдаване под аренда на недвижими имоти - общинска  собственост находящи се в с.Дерманци На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 558

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №161 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Учредяване възмездно право на ползвне за срок от 10 г.в имот – частна общинска собственост в с.Дерманци  На основание чл.21…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 547

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №160 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Инвестиционно намерение на Кмета на с. Румянцево да реализира постройка за траурни ритуали в УПИ I, кв. 32 по Регулационния му…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 553

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №159 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж върху общински терен – частна общинска собственост за построяване на гаражи На основание чл.21,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 596

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №158 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Запис на заповед за аванс по Договор BG05M2OP001 - 3.001­-0001 за изпълнение на проект „Заедно" по ОП „Наука и образование за интелигентен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 565

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №157 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО:  Кандидатстване с проекти по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Инвестиции…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 16/28.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 07 октомври 2016 585

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №156 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №16/28.09.2016 г.   ОТНОСНО: Кандидатстване с проекти по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. « Инвестиции…

https://www.livechatalternative.com/