Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 548

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №138 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Намаляване пазарната оценка на бик за разплод На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС и чл.38 и чл.110 ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 531

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №136 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г.   ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 630

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №135 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Предоставяне на имот – публична държавна собственост за управление на Община Луковит на основание чл.15 от Закона за държавната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 668

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №134 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОДИНА На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 641

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №133 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет На основание чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси, във връзка със Заповед на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 620

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №132 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2015 г. На основание чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публичните финанси,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 627

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №131 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Наредба за условията  и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училища, осъществяващи…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 583

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №128 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Отпускане на еднократна парична помощ на гражданин на община Луковит   На основание чл. 17  ал.1 т.3 и чл.20  от ЗМСМА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 625

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №127 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Промяна наименованието на Целодневните детски градини на територията на община Луковит   На основание чл. 17  ал.1 т.3…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 662

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №126 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г.         ОТНОСНО:    Удостояване на граждани със званието                          …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 761

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №126 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г.         ОТНОСНО:    Удостояване на граждани със званието                          …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 643

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №124 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Сключване на споразумение с НПО - Център занезависим живот   На основание чл. 21  ал.1 т.23 и във връзка с чл.59 и сл.  от…

https://www.livechatalternative.com/