Провеждане на специализирани обучения за административните служители на Община Луковит, предвидени в рамките на проект, изпълняван от Община Луковит в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

понеделник, 02 декември 2013 781

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

         Община  Луковит с адрес :  гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита със Заповед. № ....... / 02.12.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

1. Обект на поръчката- Провеждане на специализирани обучения за административните служители на Община Луковит, предвидени в рамките на проект, изпълняван от Община Луковит в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. по Договор № А12-22-84 /22.05.2013 г. за проект „Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех”,

2. Вид на процедурата – чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП: услуги.

3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Предложен срок в календарни дни за подготовка и организиране на всяко отделно обучение, считан от момента на уведомление за започване на даденото обучение П1-50т. Предложена от участника цена, в лева, без ДДС – 50 т. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора на стойностите на показателите П1 и П2 и се изчислява по формулата: КО = П1 +П2

4.Общо количесто или обем - прогнозна стойност: Максималната цена за изпълнение на дейностите е в размер на 22 100,00 лв. (двадесет и две хиляди и сто лева), без ДДС.

5. Срок  на валидност на офертните предложения – 90 дни.

6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на  поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg, рубрика Профил на купувача- "Обществени поръчки”
7
. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес :  гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73  не по-късно от 17.00 часа на 11.12.2013 год. 

 

https://www.livechatalternative.com/