ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НУ “Инж.Г.И.Вълков” гр. Луковит, ул. “Кирил и Методий” номер 15

сряда, 22 май 2013 853

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НУ “Инж.Г.И.Вълков” гр. Луковит, ул. “Кирил и Методий” номер 15 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Допълнителна доставка на материали и консумативи за СИП “Декупаж”; „Култура и традиции на етносите” и “Деца в риск” по Договор BG051PO001-4.1.03-0176
1. Вид на процедурата: чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП
2.Обект на поръчката” Допълнителна доставка на материали и консумативи за СИП ” в две обособени позиции
3. Код съгласно класификатора: Обособена позиция ¹ 1.
- СИП “Декупаж” – 37800000-6 Принадлежности за занаятчийска дейност и художествено творчество
- СИП “ Деца в риск” – 30192700 – книжарски стоки
Обособена позиция номер 2 – СИП “Култура и традиции на етности” – 18410000 – Дрехи със специално предназначение
4 Доставките се извършват периодично след подадена писменна заявка в склада на НУ, съгласно техническо задание и приемо- предавателен протокол по количества, които не трябва да надвишават следните стойности :
- Обособена позиция номер 1 с ориентировъчна стойност заложена по бюджет 3 595,64 без ДДС
- Обособена позиция номер 2 с ориентировъчна стойност заложена по бюджет 2 661,48 лв без ДДС
5. показател за избор – “Най- ниска цена”
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на общестените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки", както и на интернет адреса на НУ “Инж. Г.И. .Вълков” www.nuvalkov.hit.bg
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие и обявените от НУ “Инж. Г.И.Вълков” гр. Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на НУ “Инж. Г.И.Вълков” - гр. Луковит, не по-късно от 17.00 часа на 28.03.2012 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/