ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет на поръчката „Доставка на медицинскии консумативи”

неделя, 21 юли 2013 857

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

на основание чл. 14, ал. 3 и чл. 101a, ал.1 от ЗОП
1. Наименование и адрес на Възложителя
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЛУКОВИТ ” ЕООД, гр. Луковит, ЕИК 110504291, със седалище и адрес на управление: гр. Луковит , ул. ”Княз Борис I” 52
2. Описание на предмета на поръчката
„Доставка на медицинскии консумативи”
3. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:
Доставката на медицинските консумативи да става в минимално кратък срок след получена заявка и материалите да отговарят на нужните изисквания
4. Критерий за възлагане на поръчката:
„икономически най – изгодна оферта” като показателите за комплексна оценка и тяхната относителна тежест са посочени в Приложение номер 2 на настоящата покана.
5. Срок за публичен достъп до настоящата покана (съгласно чл. 101 а , ал. 2 ) : 7 дни.
6. Срок за получаване на офертите
Офертата трябва да бъде представена в Счетоводството на МБАЛ Луковит от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриер на адреса посочен в т.1., не по-късно от 7 дни след датата на публикуване на настоящата покана в Портала за обществени поръчки ( съгласно чл. 101 а , ал. 4).
Офертата следва да е поставена в подробно надписан и запечатан непрозрачен плик . Върху плика участникът посочва процедурата, за която кандидатства, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
6. Срокът, през който участникът е обвързан с офертата трябва да бъде не по- къс от 60 дни.
7. Начин на плащане
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените консумативи след получаване на фактура за доставка
8. Приемане на изпълнението на поръчката
Изпълнението на обществената поръчка се приема от Възложителя, с подписване на Протокол за доставка или фактура на медицински консумативи в МБАЛ- Луковит ЕООД.
9.Изисквания към съдържанието на офертите
Всеки участник следва да представи оферта, съдържаща:
• Техническа спецификация - по образец с приложена таблица ( Приложение номер 1);
• Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника – копие, заверено „Вярно с оригинала”.
• Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП – по образец
• Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – по образец
• Декларация за наличие или отсъствие на условието по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – по образец
• Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя /когато е приложимо/.
• Заверено копие „Вярно с оригинала” на последния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на участника, заверен от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват. Минимално изискване - положителен финансов резултат за последната финансова година
• Декларация съдържаща списък на основните договори за доставка на консумативи, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните три години, включително стойностите, датите и получателите. Минимум три изпълнени договора за оборудване от оферирания модел на същия производител.
• Препоръки за добро изпълнение на посочените договори. Минимум три референции за доставка медицински консумативи
• Ценова оферта – по образец.
Всички документи, подготвени от участниците в процедурата следва да бъдат на български език. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в превод на български език.
Представените от участниците копия на документи, за които изрично не е указано друго, задължително трябва да имат заверка “Вярно с оригинала”.

Документи

https://www.livechatalternative.com/