ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НУ "Инж.Г.И.Вълков" гр. Луковит, ул. "Кирил и Методий" № 15 Ви...

вторник, 14 май 2013 842

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НУ "Инж.Г.И.Вълков" гр. Луковит, ул. "Кирил и Методий" номер 15 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Организирани ученически пътувания в страната с обща цена по предварително изготвена програма за адаптация и познавателни дейности" по Договор BG051PO001-4.1.03-0176
1. Вид на процедурата: чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП
2.Обект на поръчката"Организирани ученически пътувания в страната с обща цена по предварително изготвена програма за адаптация и познавателни дейности" по Договор BG051PO001-4.1.03-0176
3. Код съгласно класификатора: 63500000- услуги на туроператори и на туристически агенции.
4. Услугите се извършват периодично след съгласуване с ръководител проект на Възложителя, съгласно графика на дейност номер 6 от проекта. Дейностите се организират за трите училища поотделно. Разходите по дейност номер 6 – екскурзии не трябва да надвишават следната стойност отразена в т.4.12 от Бюджета на проекта: 27 058,00 лв без ДДС.
5. показател за избор – "Най- ниска цена"
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в малката обществена поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки", както и на интерент адреса на НУ "Инж. Г.И. .Вълков" www.nuvalkov.hit.bg
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие и обявените от НУ "Инж. Г.И.Вълков" гр. Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на НУ "Инж. Г.И.Вълков" - гр. Луковит, не по-късно от 17.00 часа на 17.11.2011 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/