ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

понеделник, 13 май 2013 886

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НУ “Инж.Г.И.Вълков” гр. Луковит, ул. “Кирил и Методий” номер 15 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ”Доставка на материали и консумативи за СИП “Декупаж”; Култура и традиции на етносите” и “Деца в риск” по Договор BG051PO001-4.1.03-0176
1. Вид на процедурата: чл.2, ал.1 от НВМОП
2.Обект на поръчката”Доставка на материали и консумативи за СИП ” в три обособени позиции
3. Код съгласно класификатора: Обособена позиция номер 1.
- СИП “Декупаж” – 37800000-6 Принадлежности за занаятчийска дейност и художествено творчество
- СИП “ Деца в риск” – 301920001- принадлежности за офиса
Обособена позиция номер 2 – СИП “Култура и традиции на етности” – 182222003- Ансамбли
Обособена позиция номер 3- Награден фонд СИП –189300003 – награди.
4. Доставките се извършват периодично след подадена писменна заявка в склада на НУ, съгласно техническо задание и приемо- предавателен протокол по количества, които не трябва да надвишават следните стойности :
- Обособена позиция номер 1 с ориентировъчна стойност заложена по бюджет 8555,45 без ДДС
- Обособена позиция номер 2 с ориентировъчна стойност заложена по бюджет 10 656,50 лв без ДДС
- Обособена позиция номер 3 с ориентировъчна стойност заложена по бюджет 4050,00 без ДДС
5. показател за избор – “Най- ниска цена”
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в малката обществена поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки", както и на интерент адреса на НУ “Инж. Г.И.Вълков” www.nu.lukovit.com
7. Място и срок за подаване на предложенията – срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи 10.10.2011 год. Срок за получаване на офертите или искания за участие и обявените от НУ “Инж. Г.И.Вълков” гр. Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на НУ “Инж. Г.И.Вълков” - гр. Луковит, не по-късно от 17.00 часа на 10.10.2011 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/