Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита със Заповед. номер 80/27.12.2012 на Директора на ОУ „Христо Ботев” при следните условия

понеделник, 15 юли 2013 686

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 ОУ „Христо Ботев” с адрес :  с. Румянцево 5785, ул. ”Централна” номер  18, тел.06985/2216, отправя покана за участие в процедура за възлагане на   обществена поръчка открита със Заповед. номер  80/27.12.2012 на Директора на ОУ „Христо Ботев” при следните условия: 
1.Предмет на поръчката:  “Доставка на дизелово гориво маркиран червен за отопление през  2013год.”
2.Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2  от ЗОП: доставки
3.Код съгласно класификатора: Дизел за отопление маркиран червен с 0,001%S, с Шифър по ЕКП:02144400045
4. Прогнозна стойност на поръчката – 35 000 лв.без ДДС
5. Количесто или обем на поръчката: 
Количеството на „Дизелово гориво маркиран червен” за отопление на ОУ „Христо Ботев” ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора.
6.  Място за изпълнение на поръчката : с. Румянцево, ул. „Централна” 18
7.Условия и начин на финансиране: със собствени средства и европейско финансиране по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ ; чрез банков превод в лева, в срок предложен от кандидата в дни. 
8. Квалификационни изисквания към кандидатите -  Участници могат да бъдат юридически или физически лица. Всеки участник може да подаде само една оферта.
Участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, 2 и 5 ще бъде отстранен от участие и подадената от него оферта няма да бъде оценявана.
9. Техническо предложение  - Образец номер  1
10. Ценово предложение - Образец номер  2;
11. Показател за избор – Икономически най - изгодна офертата с показатели за оценка на офертите както следва:
Показатели и методика за оценка при максимален брой точки – 100т 
• Най-ниска предложена цена в левове за един литър гориво,включваща всички данъци и разходи по доставката да училището макс.брой точки – 90 брой точки брой точки на офертата = минимална предложена цена / (разделена на) цена на доставчика * (умножена по) максимален брой точки 
• Схема за разсрочено плащане макс.брой точки – 5 брой точки брой точки на офертата = брой предложени дни разсрочено плащане (разделена на )/максимален брой предложени дни за разсрочено плащане *(умножена по)максимален брой точки 
• Най-кратък срок за изпълнение на доставката –макс.брой точки – 5 брой точки брой точки на офертата = минимален предложен срок за изпълнение на доставката/(разделена на)предложен срок за изпълнение на доставката*макс.брой точки
Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на  поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”
  Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от ОУ „Христо Ботев” изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в канцеларията на ОУ „Христо Ботев” с адрес :  с. Румянцево 5785, ул. ”Централна” номер  18  не по-късно от 15.00 часа на 10.01.2013 год.

https://www.livechatalternative.com/