ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

вторник, 14 май 2013 832

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс 520-14, отправя покана за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка открита с Реш. номер 323/12.10.2011 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Обект на поръчката – малка обществена поръчка по две обособени позиции:
1. “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит през зимния сезон 2011/2012 год.”
“Зимно поддържане и снегопочистване на улична градска мрежа на територията на гр.Луковит през зимен сезон 2011/2012”
2. Вид на процедурата – чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП: услуги.
3.Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена.
4. Общо количесто или обем / включително по обособени позиции/- прогнозна стойност: по обособена позиция 1 - 35 000 лв с ДДС; по обособена позиция 2 - 10 000 лв с ДДС
5. Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат: Целово финансиране на дейностите по зимното поддържане и снегопочистването на общинската пътна мрежа, одобрени със Закона за държавния бюджет. Разплащането става по банков път след приети финансово-счетоводни документи при отложено плащане не по-малко от 60 дни.
6. Срок на валидност на офертните предложения – 60 дни.
7. Срок за подаване на офертните предложения 03.11.2011 год.- 17:00 часа.

Документи

https://www.livechatalternative.com/