Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване и основен ремонт на МБАЛ - Луковит

вторник, 10 септември 2013 773

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер  73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на   обществена поръчка открита с Решение номер  454/29.08.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия: 
1. Предмет на поръчката: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване и основен ремонт на МБАЛ - Луковит в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014  
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели:  - Оценка на техническото предложение – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 65 %. Техническото предложение за всеки участник се оценява по формулата:   ТП = А + Б, където: А. ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 50 т. и Б. СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, ОПИСАНА В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 50 т.
Оценка на ценовото предложение – с максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 35 %
4. Прогнозна стойност – 11 400.00 лв. без ДДС  
5. Срок  на валидност на офертните предложения – 180 дни.
6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” номер  73, в срок до 23.09.2013 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на  Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Профил на купувача - Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес :  гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер  73  не по-късно от 17:00 часа на 30.09.2013 год.

https://www.livechatalternative.com/