Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката: : Строителни и монтажни работи за обновяване и основен ремот на МБАЛ - Луковит в рамките на проект „Преустройство и оборудване на МБАЛ-Луковит"

петък, 13 септември 2013 733

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”  73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на   обществена поръчка открита с Решение номер 475/10.09.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия: 
1. Предмет на поръчката: : Строителни и монтажни работи за обновяване и основен ремот на МБАЛ - Луковит в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014”.  
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели:  Показател Т Техническо предложение - до 60 т. и Показател Ц Предлагана цена - до 40 т.  Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула: КО = Т + Ц, където:   е Техническо предложение, който се оценява по следната формула: Т = Т1 + Т2 + Т3, с обща максимална стойност 60 т., където:
Т1 е „Организация и изпълнение на строителните работи. Съответствие на предложените дейности и технологията на извършването им с организацията на предложените човешки и технически ресурси. Съответствие на времетраенето на отделните видове работи с предложената технология за извършване на строителните дейности и съответствие на времето за изпълнение на видовете работи с предложените човешки и технически ресурси” и е с максимален възможен брой точки 30
Т2 е „Мерки за намаляване на затрудненията за пациентите, посетителите, лекарския и медицински персонал в сградите, обект на интервенция, при изпълнение на СМР” и е с максимален възможен брой точки 15
Т3 е „Управление на риска” и е с максимален възможен брой точки 15
Ц е Предлагана цена    Ц(точки) = 40 * (Цmin / Цi),       
За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.     
4. Прогнозна стойност – 536 348,37 лв без ДДС.
5. Срок  на валидност на офертните предложения – 180 дни.
6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” 73, в срок до 07.10.2013 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на  Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Профил на купувача - Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес :  гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73  не по-късно от 17:00 часа на 14.10.2013 год.

https://www.livechatalternative.com/