Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката: „Извършване на независим финансов одит на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”

четвъртък, 29 август 2013 772

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на   обществена поръчка открита с Решение номер 449/26.08.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия: 
1. Предмет на поръчката: „Извършване на независим финансов одит на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014”.  
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели:  - Оценка на техническото предложение – с относителна тежест 0, 7. Техническото предложение за всеки участник се оценява по формулата:  Тт = Т1+Т2+Т3+Т4+Т5, където Тт – Оценка на Техническото предложение;  Т1 - Разбиране на приложимата нормативна рамка; Т2 – Предложен одиторски подход; Т3 – Предложени одиторски процедури; Т4 – Предложен срок за изготвяне на одиторски доклад върху междинен финансов отчет; Т5 – Предложен за изготвяне на одиторски доклад върху окончателен финансов отчет 
 Оценка на ценовото предложение – с относителна тежест 0, 3,
4. Прогнозна стойност – 10 000.00 лв. без ДДС  
5. Срок  на валидност на офертните предложения – 180 дни.
6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” номер 73, в срок до 17.09.2013 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на  Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит : www.Lukovit.com, рубрика "Профил на купувача - Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес :  гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73  не по-късно от 17:00 часа на 23.09.2013 год.

https://www.livechatalternative.com/