Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката: Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение

четвъртък, 29 август 2013 775

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 453/27.08.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: - Качество на техническо предложение – (Тi) – 70%. Техническото предложение за всеки участник се оценява по следните подпоказатели: Анализ на участника (Тi 1.1)
- Художествено – графични проекти или мостри (Тi 1.2)
Ка чество на предлаганите продукти (Тi 1.3)
Методология на участника за изпълнение на договора (Тi 1.4)
Максималната оценка по този показател е 100 точки и представлява сбор от точките по следните подпоказатели: Тi = Тi 1.1 + Тi 1.2 + Тi 1.3 + Тi 1.4
- Ценово предложение – (Фi) -030%
4. Прогнозна стойност – 7 530.00 лв. без ДДС
5. Срок на валидност на офертните предложения – 180 дни.
6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” номер 73, в срок до 17.09.2013 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Профил на купувача - Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17:00 часа на 24.09.2013 год..
Документи

https://www.livechatalternative.com/