Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 411 /13.11.2012 на Кмета на Община Луковит при следните условия

вторник, 09 юли 2013 712

Oбщина Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 411 /13.11.2012 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката изпълнението на „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Бежаново и Ъглен, Община Луковит”, който се изпълнява по Мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) договор номер 11/321/00555 от 23.10.2011г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” - РА.
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т1 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Срок за изпълнение – 10%, Техническо предложение – 40% и ценово предложение – 50%
4.Общо количесто или обем: Проекта за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бежаново обхваща реконструкцията на съществуващата вътрешна водопроводна мрежа по ул. “Вит” от ок.6 до ок.251, по ул. “П.Яворов” от ок.251 до ок.240, по ул. “Хр.Ботев” от ок.244 до ок.238, по ул. “Ю.Гагарин” от ок.236 до ок.231, по ул. “Плевен” от ок. 172 до ок.240. Проекта за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ъглен обхваща реконструкцията на съществуващата вътрешна водопроводна мрежа по ул. “Освобождение” от ок.131 до ок.6, ул. “Стамболийски” от ок.130 до ок. 5, ул. “Хр.Ботев” от ок. 129 до ок.260, по ул. “Панайот Хитов” от ок. 5 до ок.13.
5. Срок на валидност на офертните предложения – 180 дни.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 11.12.2012 год.

Въпроси и отговори

https://www.livechatalternative.com/