Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 410 /13.11.2012 на Кмета на Община Луковит при следните условия

вторник, 09 юли 2013 685

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 410 /13.11.2012 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката изпълнението на „Строително-монтажни работи за изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и реконструкция на сграда, предвидена за Център за социална рехабилитация и интеграция”, който се изпълнява по Мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) договор номер 11/321/01119 от 03.10.2012г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” - РА.
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т1 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Срок за изпълнение – 10%, Техническо предложение – 40% и ценово предложение – 50%
4.Общо количесто или обем:
Подобект номер 1 ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦНСТ в УПИ III-9793,кв.26, гр.Луковит, ул.Г.Йошев
Подобект номер 2 ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦНСТ в УПИ II-9790,кв.12, гр.Луковит, ул.Н.Рилски 4
Подобект номер 3 РЕКОНСТРУИРАНЕ НА СГРАДА (III етаж) И ПРИГАЖДАНЕТО И ЗА ЦСРИ в УПИ II,кв.26,
5. Срок на валидност на офертните предложения – 180 дни.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 11.12.2012 год..

Въпроси и отговори

https://www.livechatalternative.com/