Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 409 /12.11.2012 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

вторник, 09 юли 2013 709

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане” 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 409 /12.11.2012 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Обект на поръчката – „Осигуряване на експертни и технически услуги за звеното за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит””. Изпълнителят ще подпомага Община Луковит в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ в рамките на процедура за предоставяне на БФП ¹: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП: услуги.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Техническа оферта – 70% и ценова оферта – 30%
4.Общо количесто или обем - горепосочените консултантски услуги обхваща следните основни дейности: Дейности, свързани с изготвяне на документации за обществени поръчки, включително по ФИДИК и стартиране на договорите в обхвата на инвестиционния проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”; Дейности, свързани с изпълнението на договорите в обхвата на инвестиционния проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”; Дейности по осигуряване спазването на всички нормативни документи на ОП „Околна среда” и общите нормативни документи за изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС; Провеждане на обучения за ЗИП;
5. Срок на валидност на офертните предложения – 90 дни.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 07.01.2013 год.

Въпроси и отговори

https://www.livechatalternative.com/