Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 209/23.04.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

петък, 26 юли 2013 828

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 209/23.04.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит”, който се изпълнява по Мярка 322 "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) по договор номер 11/322/00743 от 30.11.2012г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” - РА.
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Техническо предложение – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%. Ценово предложение – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%.
4. Прогнозна стойност - 871 462.00 лв. без ДДС
5. Срок на валидност на офертните предложения – 180 дни.
6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” номер 73, ет.1, деловодство ст.11 в срок до 13.05.2013 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17:00 часа на 20.05.2013 год..
Документи |Въпроси и отговори |Заповед |Уведомление

https://www.livechatalternative.com/