Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 2 /03.01.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия

понеделник, 15 юли 2013 721

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение номер 2 /03.01.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката изпълнението на : „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъци в гр. Луковит””, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 2, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG161РО005/10/2.10/07/22.
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Техническо предложение – 70% и ценово предложение – 30%
4.Общо количесто или обем:
- Изграждане на първа клетка на регионалното депо за общински отпадъци;
- Изграждане на приемна зона, състояща се от КПП, Административна сграда, Електронна везна и Портален монитор;
- Изграждане на Общински център за рециклиране;
- Изграждане на пречиствателна станция за инфилтрат;
- Изграждане на инсталация за компостиране на „зелени отпадъци”;
- Изграждане на гараж – работилница;
- Изграждане на инсталация за измиване на гуми;
- Изграждане на навес за верижни машини;
- Изграждане на вътрешната инфраструктура.
5. Срок на валидност на офертните предложения – 90 дни.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 08.02.2013 год.


Документи |Отговори на въпроси |КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА |Заповед 148

https://www.livechatalternative.com/